/

/ Přihlásit do IS Arrow

21.01.2020
IS Arrow
Česky
English

Vlastnosti taxonu Dinocras cephalotes

Detail taxonu

Typ taxonu Název Zkratka Autor ID Art Determinační úroveň Výskyt
DRUH Dinocras cephalotes Dinoceph (Curtis, 1827) 4978 search


Taxonomický strom

Typ taxonu Název Zkratka Autor ID Art Determinační úroveň Výskyt
PKMEN Hexapoda  
TRID Ectognatha, Insecta  
PTRID Pterygota  
RAD Plecoptera search
CEL Perlidae Gen. sp. Perlidae 8412 search
ROD Dinocras sp. Dinocrsp Klapálek, 1907 4982 search
DRUH Dinocras cephalotes Dinoceph (Curtis, 1827) 4978 search
NRISE Eukaryota xEuk-rya  
KMEN Arthropoda  
RISE Animalia  


Vlastnosti taxonu

Makrozoobentos - saprobita

Zkratka Typ Hodnota Poznámka
szx stupeň saprobity: xenosaprobita 1 Nejčistší vody pramenů, pramenných stružek a horních částí pstruhových pásem (hypokrenal, část epiritral). Druhová rozmanitost je poměrně nízká. Hodnota saprobního indexu menší než 0,5.
szo stupeň saprobity: oligosaprobita 6 Vody pstruhového nebo lipanového pásma s malým organickým zatížením (epiritral, metaritral). Druhová rozmanitost je vyšší. Hodnota saprobního indexu mezi 0,5 a 1,5.
szb stupeň saprobity: beta-mezosaprobita 3 Je dána přirozeným zatížením středních a dolních úseků toků organickými látkami (hyporitral, epipotamal, metapotamal) nebo menším sekundárním znečištěním. Druhová rozmanitost je relativně vysoká. Hodnota saprobního indexu mezi 1,5 a 2,5.
sza stupeň saprobity: alfa-mezosaprobita 0 Jako stupeň rozkladu může nastat ve všech úsecích toků při středně silném organickém znečištění. Dochází k intenzivnímu rozkladu organických látek, což způsobuje pokles obsahu kyslíku. Mnoho druhů původního společenstva mizí, nastupují druhy odolnější a přizpůsobivější. Druhová rozmanitost se snižuje. Hodnota saprobního indexu mezi 2,5 a 3,5.
szp stupeň saprobity: polysaprobita 0 Představuje zatížení toku organickými látkami do té míry, že dochází až k úplnému odčerpání kyslíku. Tento stav znemožňuje existenci ryb a většiny dalších hydrobiontů. Druhová rozmanitost je nízká, avšak populace některých odolných druhů dosahují velké hustoty. Hodnota saprobního indexu mezi 3,5 a 4,5.
szs saprobní hodnota taxonu 1,2 Saprobní hodnota stanovená na základě výskytu druhu v jednotlivých stupních saprobity.
szg indikační váha taxonu 3 Představuje číselnou hodnotu od 5 do 1, hodnota 5 znamená výborný indikační druh s vyhraněnými nároky na kvalitu vody, hodnota 1 špatný indikační druh velmi tolerantní až indiferentní ke kvalitě vody.


Makrozoobentos - mikrohabitatové preference

Zkratka Typ Hodnota Poznámka
hpe mikrohabitat: pelál 0 Jemné bahnité sedimenty, velikost zrn menší než 0,063 mm.
har mikrohabitat: argylál 0 Jíl, hlína, velikost zrn menší než 0,063 mm.
hps mikrohabitat: psamál 0 Písek, velikost zrn 0,063-2 mm.
hak mikrohabitat: akál 1 Jemný až středně zrnitý štěrk, velikost zrn 2-20 mm.
hli mikrohabitat: litál 6 Hrubý štěrk, kameny, balvany, velikost zrn větší než 2 cm.
hph mikrohabitat: fytál 3 Řasy, mechy a makrofyta včetně živých částí suchozemských rostlin.
hpo mikrohabitat: POM 0 Partikulovaná organická hmota, hrubá (CPOM) a jemná (FPOM), dřevní zbytky.
hot mikrohabitat: jiný 0


Makrozoobentos - vazba na říční zonaci

Zkratka Typ Hodnota Poznámka
zeu říční zonace: eukrenal 0 Vlastní pramen, soustředěný vývěr podzemních vod na zemský povrch, přechodný biotop mezi podzemními a povrchovými vodami.
zhy říční zonace: hypokrenal 0 Pramenná stružka nebo potůček odvodňující pramenný systém.
zer říční zonace: epiritral 1 Vzniká spojením několika pramenných stružek a odpovídá malým pstruhovým potokům.
zmr říční zonace: metaritral 7 Malé říčky vzniklé spojením pstruhových potoků.
zhr říční zonace: hyporitral 2 Podhorské toky odpovídající lipanovému pásmu.
zep říční zonace: epipotamal 0 Střední úseky toků, kde se ještě střídají proudivé a klidné úseky.
zmp říční zonace: metapotamal 0 Nížinné toky s meandry.
zhp říční zonace: hypopotamal 0 Úseky toků pod bezprostředním vlivem mořského prostředí.
zli stojaté vody: litorál 0 Kategorie platící pro stojaté vody. Dno příbřežní zóny stojatých vod vymezené světlem, jehož intenzita limituje výskyt vodních makrofyt.
zpr stojaté vody: profundál 0 Kategorie platící pro stojaté vody. Dno ve střední části stojatých vod, navazující na litorál, bez výskytu makrofyt.


Makrozoobentos - preference potravní strategie

Zkratka Typ Hodnota Poznámka
fgr potravní strategie: spásači a seškrabávači 1 Druhy získávající rostlinnou potravu z minerálních a organických povrchů.
fmi potravní strategie: druhy minující 0 Druhy vyhryzávající či vrtající chodbičky v živých rostlinných tkáních.
fxy potravní strategie: druhy živící se dřevem 0 Druhy živící se odumřelou dřevní hmotou.
fsh potravní strategie: drtiči - kouskovači 0 Druhy drtící či drobící hrubou organickou hmotu.
fga potravní strategie: sběrači 0 Druhy živící se sběrem nebo shrnováním detritu, sedimentů nebo biofilmu.
faf potravní strategie: aktivní filtrátoři 0 Druhy vybavené filtračním aparátem umožňujícím jim získávat z volné vody jemnou organickou hmotu.
fpf potravní strategie: pasivní filtrátoři 0 Druhy vytvářející sítě nebo sítím podobná zařízení na zachytávání jemné organické hmoty.
fpr potravní strategie: dravci 9 Dravé druhy, požírající celé živočichy či jejich části.
fpa potravní strategie: parazité 0
fot potravní strategie: druhy živící se jiným způsobem 0


Makrozoobentos - preference pohybu

Zkratka Typ Hodnota Poznámka
lss způsob pohybu: druhy plovoucí/klouzající 0 Druhy pohybující se po povrchu vody.
lsd způsob pohybu: druhy plovoucí/potápějící se 0 Druhy plovoucí ve volné vodě.
lbb způsob pohybu: druhy hrabající/vrtající 0 Druhy osídlující jemné sedimenty, v nichž si mohou hloubit chodbičky.
lsw způsob pohybu: druhy lezoucí/kráčející 10 Druhy osídlující povrch substrátů.
lse způsob pohybu: druhy přirostlí či částečně přirostlí 0 Druhy nepohyblivé či schopné pohybu pouze v omezené míře.
lot způsob pohybu: druhy pohybující se jiným způsobem 0