Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Indicator)
APLIKACE JE PROVOZOVÁNA POUZE V KONVEKTIVNÍ SEZÓNĚ (DUBEN - ŘÍJEN)
(Termín spuštění aplikace se na začátku konvektivní sezóny mění a je vždy závislý na vyhodnocení aktuálních hydrometeorologických podmínek)

Ukazatel nasycení

Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti území vodou k 6. hodině UTC. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku a evapotranspirace. Vysoká nasycenost představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při výskytu intenzivních srážek. S klesající nasyceností území roste infiltrační schopnost půdy, a tím se riziko významnějšího povrchového odtoku zmenšuje.
Ukazatel nasycení území neslouží jako indikátor stavu sucha.
Po kliknutí do mapy se zobrazí aktuální nasycenost pro danou lokalitu včetně data posledního výpočtu.
Legenda

velmi slabé nasycení
slabé nasycení
nasycení na RVK*
silné nasycení
velmi silné nasycení
extrémně silné nasycení

Suma srážek za 1/3/6h

Potenciálně rizikové úhrny srážek za danou dobu trvání jsou odvozovány denně k 6. hodině UTC, a to pomocí jednoduchého srážkoodtokového modelu s nastavenou prahovou hodnotou pro velikost odtoku. Hodnoty představují úhrn srážek pro území velikosti 3x3 km, který by za aktuálního stavu nasycení mohl způsobit významnější povrchový odtok z daného území. Na urbanizovaných plochách a na zemědělských pozemcích, kde je uplatňován nevhodný způsob hospodaření, mohou být tyto hodnoty oproti prezentovaným údajům nižší, a tím i potenciální riziko vzniku významnějšího povrchového odtoku může být i mnohem vyšší.
Po kliknutí do mapy se zobrazí aktuální hodnota rizikových srážek pro danou lokalitu včetně data posledního výpočtu.
Legenda

<=15 mm
15-20 mm
20-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
50-60 mm
60-80mm
>80 mm

Souhrnné riziko přívalové povodně

Souhrnné riziko přívalové povodně pro obce s rozšířenou působností (ORP) je odvozováno na základě :

  • adjustovaného odhadu spadlých a předpovídaných srážek (nowcasting) dle pozorování meteorologického radaru,
  • výpočtu odtoku na plochách o jednotné velikosti 3x3 km, pomocí kterého se vyhodnocuje míra rizika lokálního zatopení,
  • výpočtu odtoku v soustavě hydrologicky propojených povodí, pomocí kterého se vyhodnocuje obecné riziko přívalové povodně, a to i na území, které nebylo přímo zasaženo srážkami.

Do výpočtu odtoku vstupují kromě spadlých a předpovídaných srážek také údaje o aktuálním nasycení území.

Po kliknutí do mapy se zobrazí podrobnější informace o indikovaném riziku pro příslušnou ORP včetně času posledního výpočtu.
Legenda
riziko nedetekováno
malé až střední riziko
vysoké riziko
velmi vysoké riziko