Results

Výsledky jsou strukturovány do 3 pohledů na data. Tyto pohledy odpovídají základnímu členění pro uživatele portálu (viz záložka Home): větve Pro veřejnost, Pro státní správu a Pro vědu a výzkum.

Vlastní výstupy jsou generovány v interaktivní části hodnotícího systému dostupného pod záložkou Pro vědu a výzkum. Vybrané - relevantní výsledky jsou strukturovaně zobrazovány v dalších dvou větvích, kde jsou také přiměřeně komentovány.

Resume

xxx


Biodiversity changes

Changes at the sites

.